REKLAMAČNÍ ŘÁD

  1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tento reklamační řád  (dále jen „reklamační řád“) vydaný obchodní společností Office-AZ s.r.o., IČO: 636 69 196, se sídlem: Havránkova 1181/4, 182 00 Praha 8, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. C 37703 (dále jen „Prodávající“), v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále jen „ZOS“) upravuje rozsah, podmínky a způsob uplatnění práva kupujícího z vad zboží, které bylo zakoupeno fyzickou či právnickou osobou (dále jen „Zákazník“) na prodejnách Prodávajícího.

  1. VÝMĚNA ZAKOUPENÉHO ZBOŽÍ

Zakoupené zboží může Zákazník vyměnit v prvních 3 dnech od koupě za jakýkoliv jiné zboží z nabídky Prodávajícího. Je však nutné, aby nově vybrané zboží bylo ve stejné či vyšší hodnotě, kterou Zákazník musí následně doplatit. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout výměnu zboží, a to zejména u použitého zboží či při podezření na porušení záručních podmínek.

  1. ROZSAH ODPOVĚDNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO

Prodávající odpovídá Zákazníkovi za to, že zboží je při koupi bez vad a ve shodě s kupní smlouvou.

Projeví-li se vada zboží v průběhu prvních 6 měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Zákazník je oprávněn podat reklamaci, tj. uplatnit právo z vady, která se vyskytne v době 24 měsíců od převzetí zboží. Je-li Zákazníkem podnikatel a při uzavření kupní smlouvy bylo z okolností zřejmé, že se koupě týká jeho podnikatelské činnosti, je oprávněn podat reklamaci, tj. uplatnit právo z vady, která se vyskytne pouze v době 12 měsíců od převzetí zboží.

U použitého zboží je lhůta k podání reklamace zkrácena na 12 měsíců, jak je uvedeno na dokladu o prodeji takového zboží.

  1. NÁROKY ZÁKAZNÍKA

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy, a to zejména ustanoveními §§ 1914—1925, §§ 2099—2117 a §§ 2161—2174 OZ.

V případě, že má zboží při převzetí vady, má Zákazník právo na jejich bezplatné odstranění. Odstranění vady spočívá především v opravě zboží, či výměně vadné součásti zboží.

Pokud nelze vadu bez zbytečného odkladu opravit, může Zákazník požadovat i dodání nového zboží, není-li to nepřiměřené vzhledem k povaze vady.

Není-li možná oprava, výměna součásti zboží ani dodání nového zboží, má Zákazník právo od smlouvy odstoupit. Pokud Zákazník od smlouvy neodstoupí, může požadovat přiměřenou slevu.

Právo na dodání nového Zboží, výměnu součásti či odstoupení od smlouvy vzniká také při současném výskytu většího počtu vad, či po opětovném výskytu vady po opravě.

Prodávající neodpovídá za vady zboží způsobené neodborným nebo neoprávněným zásahem, používáním v rozporu s návodem k obsluze, vniknutím cizích látek do zboží, nadměrnou oxidací, nesprávnou údržbou, v případě poškození vlivem neodvratné události (živelní pohroma), mechanickým poškozením, bylo-li zboží připojeno na jiné než předepsané napájecí napětí, přepětím, nebo pokud byla vada způsobena používáním nestandardního příslušenství.

 

  1. PRÁVO NA UPLATNĚNÍ REKLAMACE, ZPŮSOB A MÍSTO UPLATNĚNÍ

Práva z vadného plnění uplatňuje Zákazník v libovolné provozovně Prodávajícího, a to buď osobně, nebo prostřednictvím přepravní společnosti (např. Česká pošta, PPL), případně i v sídle nebo místě podnikání.

  1. PRŮBĚH REKLAMAČNÍHO ŘÍZENÍ

Za veškerá data uložená v reklamovaném elektronickém zařízení Prodávající neručí a Zákazník bere na vědomí, že může dojít k jejich smazání. Před předáním elektronického zařízení do reklamace by si proto měl Zákazník veškerá v něm uložená data zálohovat.

Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená k odbornému posouzení vady zboží.

Reklamace včetně odstranění vady zboží musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající se Zákazníkem nedohodne na delší lhůtě.

Prodávající vydá při přijetí zboží k reklamaci písemné potvrzení o tom, kdy Zákazník právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Zákazník požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace (dále jen „reklamační protokol“).

Prodávající o vyřízení reklamace vyrozumí zákazníka prostřednictvím e-mailové nebo SMS zprávy.

Zákazník je povinen si vyzvednout reklamované zboží do 14 kalendářních dnů od vyrozumění o vyřízení reklamace. Neučiní-li tak, je Zákazník povinen zaplatit poplatek za uskladnění, který činí 20 Kč vč. DPH za kalendářní den. Nevyzvedne-li si Zákazník zařízení do 30 kalendářních dnů poté, co byl vyrozuměn o vyřízení reklamace, může Prodávající reklamované zboží na účet Zákazníka prodat. Prodávající o zamýšleném prodeji zařízení vyrozumí Zákazníka a stanoví mu náhradní lhůtu k vyzvednutí zařízení v délce 1 měsíce. Případný přeplatek bude Zákazníkovi poukázán na jím určený bankovní účet.

  1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

V ceně elektrozařízení je zahrnut recyklační poplatek REMA systému (www.remasystem.cz)

Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že Prodávající bude v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a to pouze za účelem reklamačního řízení, uchovávat a zpracovávat údaje o jeho osobě, včetně archivování smluv a dokumentů podle zvláštních předpisů.

Česká obchodní inspekce, IČO: 000 20 869, se sídlem: Štěpánská 567/15, 120 00, Praha 2, internetová adresa: http://www.coi.cz, vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a je příslušná k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů.

Tento reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dnem [•] 2016. Prodávající si vyhrazuje právo na změny tohoto reklamačního řádu bez předchozího upozornění.