OBCHODNÍ PODMÍNKY

  1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) vydané obchodní společností Office-AZ s.r.o., IČO: 636 69 196, se sídlem: Havránkova 1181/4, 182 00 Praha 8, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. C 37703 (dále jen „Servis“), upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě smlouvy o dílo uzavřené na přední straně tohoto listu (dále jen „Smlouva“) mezi Servisem a objednatelem opravy (dále jen „Zákazník“).

Pokud Smlouva obsahuje úpravu odlišnou od obchodních podmínek, má úprava ve Smlouvě v daném rozsahu přednost před úpravou v obchodních podmínkách.

Zákazník se předáním zařízení k opravě a uzavřením Smlouvy svobodně zavazuje plně a bez výhrad akceptovat obchodní podmínky a bez námitek k nim přistupuje.

  1. POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Servis zajišťuje opravy vybraných zařízení společnosti Apple Inc. Opravou je myšlena činnost, kterou se zejména odstraňují vady věci.

Zákazník bere na vědomí, že Servis neprovádí tzv. záruční servis a že provedením opravy může dojít ke ztrátě záruky na opravovaném zařízení.

  1. CENA OPRAVY

Součástí Smlouvy je dohodnutá cena opravy, vycházející z její předběžné výše odsouhlasené Zákazníkem. Servis si vyhrazuje právo v průběhu opravy tuto předběžnou cenu i vícekrát změnit, a to dojde-li v procesu diagnostiky a/nebo opravy ke zjištění dříve neznámých skutečností, které mají vliv na cenu opravy. Vždy, když nová cena přesáhne poslední Zákazníkem schválenou cenu o více než 15 %, Servis si vyžádá nový souhlas se změnou ceny na straně Zákazníka.

Zákazník se zavazuje uhradit Servisu celou cenu opravy zařízení před jeho vyzvednutím. Odmítne-li Zákazník zaplatit cenu opravy účtovanou dle Smlouvy a obchodních podmínek, je Servis oprávněn dle § 1395 a násl. OZ využít zadržovací právo a zařízení Zákazníkovi až do zaplacení celé ceny opravy nevydat.

Je-li Zákazník v prodlení se zaplacením ceny opravy, je povinen zaplatit Servisu rovněž zákonné úroky z prodlení.

  1. OPRAVA ZAŘÍZENÍ

Zákazník je povinen odevzdat zařízení k opravě odheslované anebo hesla před opravou sdělit.

Za veškerá data uložená v opravovaném zařízení Servis neručí a může dojít k jejich smazání. Před předáním zařízení do opravy je proto Zákazník povinen si veškerá data zálohovat.

Zákazník bere na vědomí, že díly použité při opravě zařízení se mohou od těch vyměněných při opravě částečně svým zevnějškem lišit (např. odstínem barev). Tím však nesmí být omezena funkčnost zařízení.

Zákazník bere na vědomí, že u některých druhů oprav zařízení dochází při opravě k nevratnému mechanickému, tepelnému, elektrickému nebo chemickému poškození vadných dílů a v těchto případech není možné uvést zařízení do stavu před servisním zásahem, pakliže nedojde k úspěšnému dokončení opravy z technických, ekonomických nebo jiných důvodů.

Předběžný termín dokončení servisních služeb je dohodnut dopředu se Zákazníkem. Délka opravy však může činit 30 dnů. Pokud se nejedná o opravu na počkání, je Zákazník o provedené opravě informován Servisem prostřednictvím e-mailu či SMS.

 

Nepožaduje-li Zákazník ve Smlouvě vrácení vadných dílů po provedené opravě, zavazuje se Servis v rámci provádění opravy ekologicky zlikvidovat vyměněné vadné díly na vlastní náklady.

Nepodaří-li se Servisu provést objednanou opravu, nebo odstoupí-li Zákazník od Smlouvy, bude zařízení uvedeno do původního stavu jen, je-li to technicky možné, a zaplatí-li objednatel náklady s tím spojené ve výši 250 Kč.

  1. NÁSLEDKY NEVYZVEDNUTÍ SI ZAŘÍZENÍ Z OPRAVY

Zákazník je povinen si vyzvednout zařízení do 14 kalendářních dnů od ukončení jeho opravy. Neučiní-li tak, je Zákazník povinen zaplatit poplatek za uskladnění, který činí 20 Kč vč. DPH za kalendářní den.

Nevyzvedne-li si Zákazník zařízení do 14 dnů poté, co byl o ukončení opravy vyrozuměn, může ho Servis na účet Zákazníka prodat. Servis o zamýšleném prodeji zařízení vyrozumí Zákazníka a stanoví mu náhradní lhůtu k vyzvednutí zařízení v délce 1 měsíce.

  1. ZÁRUKA

Servis poskytuje na provedenou opravu záruku v délce 6 měsíců, která počíná běžet od okamžiku převzetí opraveného zařízení Zákazníkem.

Servis ručí za funkčnost zařízení po servisním zásahu pouze v rozsahu sjednaném v objednávce zakázky nebo v rozsahu odpovídajícím běžným výstupním testům zařízení. Zákazník je proto povinen si překontrolovat plnou funkčnost zařízení bezprostředně po jeho převzetí od Servisu, nejpozději však do 24 hodin po převzetí od zhotovitele. Na pozdější reklamace závad zařízení, jež nesouvisely s provedenou opravou, bude nahlíženo jako na nezáruční.

Servis neručí za skryté vady zařízení, na něž nebyl Zákazníkem prokazatelně upozorněn, za případná zhoršení již existujících vad zařízení, které existovaly před přijetím zakázky (např. praskliny, poruchy funkčnosti zařízení, které se nepodaří opravit apod.), za závady vzniklé opotřebením během nutných servisních prací, za závady, k nimž dochází samovolně během provozu bez vnějších příčin.

V případě, že zařízení bylo ve větší než přípustné míře vystaveno tekutinám či oxidaci, Servis upozorňuje, že jím provedená dílčí oprava nemusí zajistit následnou funkčnost zařízení jako celku.

Servis dále neručí za jakékoli problémy, zaviněné vzájemnou nekompatibilitou mezi hardwarovými komponenty, mezi instalovaným hardwarem a softwarem ani mezi softwarovými produkty.

  1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že Servis bude v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a to pouze za účelem plnění Smlouvy, uchovávat a zpracovávat údaje o jeho osobě, včetně archivování smluv a dokumentů podle zvláštních předpisů.

Česká obchodní inspekce, IČO: 000 20 869, se sídlem: Štěpánská 567/15, 120 00, Praha 2, internetová adresa: http://www.coi.cz, vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a je příslušná k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy o dílo.

Pokud vztah založený Smlouvu obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak si strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Tyto servisní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem [•] 2016.