OBCHODNÍ PODMÍNKY 

  1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) vydané obchodní společností Office-AZ s.r.o., IČO: 636 69 196, se sídlem: Havránkova 1181/4, 182 00 Praha 8, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn. C 37703 (dále jen „Servis“), e-mail: info@iPhonePoint.cz, tel.č.: +420 720 290 290, upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě smlouvy o dílo uzavřené na přední straně tohoto listu (dále jen „Smlouva“) mezi Servisem a objednatelem opravy (dále jen „Zákazník“). Smlouva mezi Servisem a Zákazníkem je uzavřena v okamžiku, kdy Servis a Zákazník podepíší zakázkový list (dále jen „Zakázkový list“). V Zakázkovém listu se uvede zejména identifikační údaje zákazníka, předpokládaná cena opravy, identifikace opravovaného zařízení, a datum předání zařízení ze strany Zákazníka Servisu. Smlouva není uzavírána Smlouvou se Servis zavazuje dle § 2586 an. OZ na svůj náklad a nebezpečí pro Zákazníka provést dílo spočívající v opravě zařízení Zákazníka a Zákazník se zavazuje takové dílo od Servisu převzít a zaplatit za něj Servisu cenu, a to dle Smlouvy a dle těchto obchodních podmínek.

Pokud Smlouva obsahuje úpravu odlišnou od obchodních podmínek, má úprava ve Smlouvě v daném rozsahu přednost před úpravou v obchodních podmínkách.

Zákazník se předáním zařízení k opravě a uzavřením Smlouvy svobodně zavazuje plně a bez výhrad akceptovat obchodní podmínky a bez námitek k nim přistupuje.

  1. Poskytované služby

Servis zajišťuje opravy vybraných zařízení různých značek. Opravou je myšlena činnost, kterou se zejména odstraňují vady věci.

Zákazník bere na vědomí, že Servis neprovádí tzv. záruční servis a že provedením opravy může dojít ke ztrátě záruky na opravovaném zařízení.

  1. Cena Opravy

Součástí Smlouvy je dohodnutá cena opravy, vycházející z její předběžné výše odsouhlasené Zákazníkem, ktera se vsak dle skutecnosti muze o max. 25% zvýšit. Servis si vyhrazuje právo v průběhu opravy tuto předběžnou cenu i vícekrát změnit, a to dojde-li v procesu diagnostiky a/nebo opravy ke zjištění dříve neznámých skutečností, které mají vliv na cenu opravy. Zákazník s právem Servisu na změnu ceny dle předchozí věty uzavřením Smlouvy souhlasí. Přesáhne-li nová cena  poslední Zákazníkem schválenou cenu o více než 25 %, Servis si vyžádá nový souhlas se změnou ceny na straně Zákazníka. Neudělí-li Zákazník souhlas se zvýšením ceny dle předchozí věty, je Zákazník oprávněn od Smlouvy odstoupit.

Zákazník se zavazuje uhradit Servisu celou cenu opravy zařízení bezprostředně před jeho vyzvednutím, a to  v hotovosti či bezhotovostně prostřednictvím platební karty. Odmítne-li Zákazník zaplatit cenu opravy účtovanou dle Smlouvy a obchodních podmínek, je Servis oprávněn dle § 1395 a násl. OZ využít zadržovací právo a zařízení Zákazníkovi až do zaplacení celé ceny opravy nevydat.

Je‑li Zákazník v prodlení se zaplacením ceny opravy, je povinen zaplatit Servisu rovněž zákonné úroky z prodlení. Tím není dotčeno právo Servisu na náhradu škody.

  1. Oprava zařízení

Zákazník je povinen odevzdat zařízení k opravě odheslované anebo hesla před opravou sdělit pracovníkovi Servisu.

Servis neodpovídá za žádná data uložená v opravovaném zařízení předaném Zákazníkem Servisu. Zákazník uzavřením Smlouvy bere na vědomí, že v průběhu opravy mohou být data uložená v předmětném zařízení smazána), poškozena či učiněna neupotřebitelnými a/nebo nepoužitelnými, a to zcela nebo částečně. Před předáním zařízení do opravy je proto Zákazník povinen si veškerá data zálohovat. Produkty a zboží, kde prodává společnost Office-AZ s.r.o., jsou kompatibilní díly zn. Apple. Nejedná se tedy o originální díly zn. Apple. Po servisnim zasahu neni zarizeni vodotesne ani vodeoodolne.

Zákazník bere na vědomí, že díly použité při opravě zařízení se mohou od těch vyměněných při opravě částečně svým zevnějškem lišit (např. odstínem barev). Tím však nesmí být omezena funkčnost zařízení.

Zákazník bere na vědomí, že u některých druhů oprav zařízení dochází při opravě k nevratnému mechanickému, tepelnému, elektrickému nebo chemickému poškození vadných dílů a v těchto případech není možné uvést zařízení do stavu před servisním zásahem, pakliže nedojde k úspěšnému dokončení opravy z technických, ekonomických nebo jiných důvodů.

Předběžný termín dokončení servisních služeb je dohodnut dopředu se Zákazníkem při uzavření Smlouvy. Délka opravy však může činit 30 dnů. Pokud se nejedná o opravu na počkání, je Zákazník o provedené opravě informován Servisem prostřednictvím e-mailu či SMS. Společnost Office-AZ s.r.o. při všech servisních úkonech nepoužívá díly s logem Apple Inc.

 

 

Nepožaduje-li Zákazník ve Smlouvě (tj. v podepsaném Zakázkovém listu) vrácení vadných dílů po provedené opravě, zavazuje se Servis v rámci provádění opravy ekologicky zlikvidovat vyměněné vadné díly na vlastní náklady.

Nepodaří-li se Servisu provést objednanou opravu, nebo odstoupí-li Zákazník od Smlouvy, bude zařízení uvedeno do původního stavu jen, je‑li to technicky možné, a zaplatí-li objednatel náklady s tím spojené ve výši 250 Kč.

  1. následky nevyzvednutí si zařízení z opravy

Zákazník je povinen si vyzvednout zařízení do 14 kalendářních dnů od ukončení jeho opravy. Neučiní-li tak, je Zákazník povinen zaplatit poplatek za uskladnění, který činí 20 Kč vč. DPH za kalendářní den.

Nevyzvedne-li si Zákazník zařízení do 14 dnů poté, co byl o ukončení opravy vyrozuměn, může ho Servis na účet Zákazníka prodat. Servis o zamýšleném prodeji zařízení vyrozumí Zákazníka a stanoví mu náhradní lhůtu k vyzvednutí zařízení v délce 1 měsíce, která začne běžet prvním dnem následujícím po dni, ve kterém byl Zákazník vyrozuměn o zamýšleném prodeji zařízení. Výtěžek z prodeje vydá na žádost Zákazníka Servis Zákazníkovi.

  1. Záruka A VÝLUKY

Servis poskytuje na opravu provedenou Servisem na zařízení Zákazníka, které bylo Servisu Zákazníkem předáno za účelem provedení takové úpravy na základě Smlouvy, záruku v délce 6 měsíců, která počíná běžet od okamžiku převzetí opraveného zařízení Zákazníkem na základě předávacího protokolu podepsaného Zákazníkem a Servisem, to však za podmínek dle níže uvedených odstavců tohoto článku.

Servis odpovídá za funkčnost zařízení po servisním zásahu pouze v rozsahu sjednaném v Zakázkovém listu nebo v rozsahu odpovídajícím běžným výstupním testům zařízení. Zákazník je proto povinen si překontrolovat plnou funkčnost zařízení bezprostředně po jeho převzetí od Servisu, nejpozději však do 24 hodin po převzetí od Servisu. Na pozdější reklamace závad zařízení, jež nesouvisely s provedenou opravou, bude nahlíženo jako na nezáruční.

Servis neodpovídá za skryté vady zařízení, na něž nebyl Zákazníkem prokazatelně upozorněn, za případná zhoršení již existujících vad zařízení, které existovaly před uzavřením Smlouvy (zejména, nikoliv však výlučně, za praskliny, poruchy funkčnosti zařízení, které se nepodaří opravit apod.), za závady vzniklé opotřebením během nutných servisních prací, a/nebo za závady, k nimž dochází samovolně během provozu zařízení bez vnějších příčin.

V případě, že zařízení bylo ve větší než přípustné míře vystaveno tekutinám či oxidaci, Servis upozorňuje, že jím provedená dílčí oprava nemusí zajistit následnou funkčnost zařízení jako celku, což bere Zákazník uzavřením Smlouvy na vědomí.

Servis dále neodpovídá za jakékoli problémy a/nebo vady vzniklé v důsledku vzájemné nekompatibility mezi hardwarovými komponenty zařízení, mezi instalovaným hardwarem a softwarem ani mezi softwarovými produkty nainstalovanými v zařízení.

Servis nepoužívá originální náhradní díly.

 

  1. OSTATNÍ PRÁVA A POVINNOSTI STRAN

Servis je oprávněn k výkonu své činnosti na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce, IČO: 000 20 869, se sídlem: Štěpánská 567/15, 120 00, Praha 2, internetová adresa: http://www.coi.cz, vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a je příslušná k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy o dílo. V případě, že dojde mezi Servisem a Zákazníkem, který je spotřebitelem, ke vzniku spotřebitelského sporu ze Smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz.

  1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zákazník bere na vědomí, že Servis za účelem plnění právních povinností v souvislosti se Smlouvou, pro účely plnění Smlouvy a z důvodu oprávněných zájmů Servisu zpracovává v nezbytném rozsahu osobní údaje Zákazníka. Zákazník se zavazuje poskytnout Servisu své osobní údaje, které Servis potřebuje pro plnění právních povinností v souvislosti se Smlouvou, za účelem plnění Smlouvy či ochranu oprávněných zájmů Servisu.

Svou informační povinnost vůči Zákazníkovi ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů Zákazníka pro účely plnění Smlouvy, za účelem plnění právních povinností v souvislosti se Smlouvou, pro účely plnění Smlouvy a z důvodu oprávněných zájmů Servisu prostřednictvím zvláštního dokumentu.

  1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Smluvní vztah vzniklé na základě Smlouvy mezi Zákazníkem a Servisem se řídí českým právním řádem. Veškeré spory ze Smlouvy budou rozhodovat české soudy. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Volbou práva podle předchozího odstavce není Zákazník, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné,

nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

 

Tyto servisní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1.1.2022.